The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Home / Language  % width posts: 238

Slavic languages words similarities with Polish


OP Vlad1234 18 | 1,046
31 Jul 2013 #61
English - Polish - Russian

Wipe - Wytierać - Wytirat'
Stump - Pieniek, pień - Pień, pieniok
Loop - Pętla - Pietla
Gnaw - Gryźć - Gryzt'
Stripe - Naszywka - Naszywka
Barefooted - Bosy, bosonogi - Bosoj, bosonogij
Seam - Szew - Szow
Past - Mimo - Mimo
Upheaval - Przewrót - Pereworot
Lithe - Gibki - Gibkij
Aurochs - żubr - zubr
Prostrution - Występ - Wystup
Sinapis - Gorczyca - Gorczica
Hordeum - Jęczmień - Jaćmień
Lickerish - £akomy - £akomyj
Nanny - Niania, niańka - Niania, niańka
Subject - Przedmiot - Priedmiet
Appearance - Pojawienie się - Pojawlienije
Patterns - Wzory - Uzory
His - Jego - Jego
Rustle - Szelest - Szelest
Exitation - Wzbudzenie - Wozbużdzenije
Tie - Zawiązać, powiązać, - Zawiazat', powiazat'
Blockhead - Bałwan - Bolwan
Wave - Machać - Machat'
Wear - Nosić - Nosit'
Pernach - Piernacz - Piernacz
Contribution - Wkład - Wklad
Merit - Zasługa - Zasluga
Slop - Pomyje - Pomoi
Limited - Ograniczony - Ogranićenyj
Gaze - Wzrok - Wzor
Bowstring - Cięciwa - Tietiwa
Plane - Strugać - Strogat'
Plain - Równina - Rawnina
Lowland - Nizina - Nizina
Patty - Pierożek - Pirożok
Eschar - Strup - Strup
Delation - Donos - Donos
Knead - Miesić - Miesit'
Watchman - Stróż, strażnik - Storoż, strażnik
Becon - Kiwać - Kiwat'
Shake - Wstrząs - Wstriaska
Earthquake - trzęsienie ziemi - ziemlietriasienije
Divine - Boży - Bożyj
Chiftain - Wódz - Wożd'
Regard - Wzgląd - Wzgliad
Rubus chamaemorus - Malina moroszka - Moroszka
Lingonberry - Borówka brusznica - Brusnika
Torrent - Potok - Potok
Influx - Napływ - Naplyw
Bellyful - Sytość - Sytost'
Stasis - Zastój - Zastoj
Plica - Kołtun - Koltun
Golden eagle - Berkut - Berkut
Solution - Roztwór - Rastwor
Separation - Rozdzielenie - Razdzielenije
Plunge - Pogrążać - Pogrużat'
Bottling - Rozlew - Razliw
Envy - Zazdrość, zawiść - Zawist'
Gift - Podarunek, podarek - Podarok
Tribute - Dań - Dań
Cage - Klatka - Klietka
Turgid - Napuszony, napuszczony - Napyszczenyj
Caulk - Konopacić - Konopatit'
Denouement - Rozwiązanie - Razwiazka
Peek out - Wyglądać - Wygliadywat'
Puff - Kłąb dymu - Klub dyma
Yawn - Ziewać - Ziewat'
Armillaria - Opieńka - Opienki
Suillus - Maślak - Maslionok
Boletus - Borowik - Borowik
Lusty - Krzepki - Kriepkij
Bully - Zabijaka - Zabijaka
Hurried - Pośpieszny - Pospiesznyj
Explanation - Wyjaśnienie, objaśnienie - Objasnienije
Anoint - Pomazać - Pomazat'
Outspread - Rozprostarty - Rasprostiortyj
Persistent - Uporczywy - Upornyj
Infringement - Naruszenie - Naruszenije
Recognition - Uznanie, przyznanie - Priznanije
Stale - Czerstwy, nieświeży - Czorstwyj, nieswieżyj
Insurgent - Powstaniec - Powstaniec
Frigid - Chłodny - Cholodnyj
Wake - Budzić - Budzit'
Tart - Cierpki - Tierpkij

Archaic
Squad - Drużyna - Drużyna
Trousers - Portki - Portki
Taxes - Podatki - Podati

Common roots?
English - Polish - Russian

Rowan - Jarzębina - Riabina
Sparrow - Wróbel - Worobiej
Hand - Ręka - Ruka
Anthill - Mrowisko - Murawiejnik
Navel - Pępek - Pupok
Decoction - Wywar - Otwar
Grip - Uchwyt - Zachwat
Door - Drzwi - Dwier'
Shoulders - Plecy - Pleći
Stepmother - Macocha - Maćecha
Stepdaughter - Pasierbica - Padćerica
Stepson - Pasierb - Pasynok
Mother-in-law - Teściowa - Tiosczca
Eyelash - Rzęs - Resnica
Hot - Gorąco - Goriaćo
Hew - Rąbać - Rubit', rubat'
Ointment - Maść - Maz'
Fir - Jodła - Jel, jolka
Swamp - Błota - Boloto
Pasture - Pastwisko - Pastbisczeie
Tuft - Pęczek - Puczok
Mustashe - Wąsy - Usy
Already - Już - Uże
Between - Między - Mieżdu
Member - Członek, człon - Czlien
Part - Część - Cziast'
Marten - Kuna - Kunica

Merged: Polish - Russian words similarities

The thread is dedicated to Polish - Ukrainian/Belorussian common origins. Russian could be a useful reference language to trace linguistic cognates (original similarities). This time even more similar words.

Cases in Polish and Russian. Polish has seven main cases while Russian has 6.

__________________Polish__________Russian
Nominative case_____kto? co?________kto? ćto (co?)
Genitive case_______kogo? czego?_____kogo? czego?
Dative case________komu? czemu?____komu? czemu?
Accusative_________kogo? co?________kogo? ćto? (co?)
Instrumental_______kim? czym_______ kem? czem? (kim? czym?)
Locative__________ o kim? o czym?____o kom? o czom? (o kim? o czym?)
Vocative__________during addressing___absent

English - Polish - Russian
Dough - Ciasto - Tiesto
Odor - Zapach, woń - Zapach, woń
Mole - Kret - Krot 300
Chin - Podbródek - Podborodok
Horseshoe - Podkowa - Podkowa
Joy - Radość, uciecha - Radost', utiecha
Cap - Czapka - Szapka
Weather - Pogoda - Pogoda
Senior - Starszy - Starszyj
Bridge - Most - Most
Meaning - Znaczenie - Znaczenije
Otherwise - Inaczej - Inaczie
Market - Rynek - Rynok
Threshold - Próg - Porog
Expression - Wyrażenie -Wyrażenije
Eternity - Wieczność - Wiecznost`
Garlic - Czosnek - Czesnok
Divide - Dzielić - Dzielit`
Servant - Sługa -Sluga
Swarm - Rój - Roj
Aunt - Ciotka - Tiotka
Listen - Słuchać - Sluszat`
Hear - Słyszeć - Slyszat'
Bakery - Piekarnia - Piekarnia
Shelf - Półka - Polka
Bark - Kora - Kora
Show - Pokazać - Pokazat', pokazywat'
Capital city - Stolica - Stolica
Sickle - Sierp - Sierp
Dispute - Spór - Spor
Take - Brać, wziąć - Brat', wziat'
Lazy - Leniwy - Leniwyj
Hummer - Młotek - Molot, molotok
Dig - Kopać - Kopat'
Sharp - Ostry - Ostryj
Steal - Ukraść, kraść - Ukrast', krast'
Hard - Twardy - Twiordyj
Slightly - Lekko - Legko
Marvel - Cud, cudo, dziwo - ćudo, dziwo
Yet - Jeszcze - Jeszczo
Sly - Chytry - Chitryj
Ice - Lód - Liod
Oath - Przysięga - Prisiaga
Fool - Głupi, głupiec - Glupyj, glupiec
Stupid - Durny - Durnoj
New - Nowy - Nowyj
Vein - żyła - żyla
Orchard - Sad - Sad
Run - Biegać - Biegat'
Sweep - Zamiatać - Zamietat'
Saw - Piła - Pila
Follow - śledzić - sledit'
Kiss - Całować - Celowat'
Vapour - Para - Par
Tar - Smoła - Smola
Acorn - żołądź - żolud'
Hop - Chmiel - Chmiel'
Manner - Sposób - Sposob
Fall - Spadać, padać - Padat'
Full - Pełny - Polnyj
Growth - Wzrost - Rost
Weave - Tkać, pleść - Tkat', plesti
Modest - Skromny - Skromnyj
Sober - Trzeźwy - Triezwyj
Drunk - Pijany - Pijanyj
Naked - Nagi, goły - Golyj, nagoj
Smooth - Gładki, równy - Gladkij, rownyj
Net - Sieć, siatka - Siet', sietka
Defence - Obrona - Oborona
Anger - Złość, gniew - Zlost', gniew
Motherland - Ojczyzna - Otczizna
Empty - Pusty - Pustoj
Fresh - świeży - swieżyj
Jam - Powidło - Powidlo
Target - Cel - Cel'
Sneeze - Kichać - Chichat'
Could - Może - Możet
Fun - Zabawa - Zabawa
Name - Nazwa, imię - Nazwanije, imia
Covering - Pokrycie - Pokrytie
Let - Pozwolić - Pozwolit'
Sleep - Spać - Spat'
Dream - Sen - Son
Have - Mieć - Imiet'
Poppy - Mak - Mak
Bucket - Wiadro, czerpak - Wiedro, czerpak
Barrel - Beczka - Boczka
Ambush - Zasadzka - Zasada
Nostril - Nozdrze - Nozdria
Reserve - Zapas - Zapas
Around - Około - Okolo
Nature - Przyroda - Priroda
Quickly - Szybko, bystro, żywo - Bystro, skoro, żywo
Throat - Gardło - Gorlo
Pleasant - Przyjemny, miły - Prijatnyj, milyj
Mercy - Miłosierdzie - Miloserdije, milost'
Meanness - Podłość - Podlost'
Hate - Nienawiść - Nienawist'
Bullet - Kula - Pula
Flat - Płaski, równe - Ploskij, rownyj
Learning - Poznanie - Poznanije
Science - Nauka - Nauka
Size - Rozmiar - Rozmier
Horn - Róg - Rog
Herd - Stado, tabun - Stado, tabun
Shin - Goleń - Goleń 400
String - Struna, sznur - Struna, sznur
Shame - Wstyd, sromota - Styd, sramota
Blind - ślepy - slepoj, slepyje (plural)
Mite (money) - Grosz - Grosz
Coward - Tchórz - Trus
Curd - Twaróg - Twarog
Bald - £ysy - Lysyj
Ox - Wół - Wol
Fate - Dola - Dola
Fork - Widły - Wily
Hay - Siano - Sieno
Straw - Słoma - Soloma
Discovery - Odkrycie - Otkrytie
Hornet - Szerszeń - Szerszeń
Pea - Groch - Goroch, goroszek
Smithy - Kużnia - Kuznica
Merchant - Kupiec - Kupiec
Pimple - Pryszcz - Pryszcz
Riverside - Brzeg - Bereg
Companion - Towarzysz - Tovariszcz
Need - Potrzeba - Potriebnost'
Daring - śmiałość, odwaga - smielost', otwaga
Threaten - Grozić - Grozit'
Bowl - Miska, czasza - Miska, czasza
Simple - Prosty - Prostoj
Break - Złamać - Lamat'
Sole - Podeszwa - Podoszwa
Foot - Stopa - Stopa, stupnia
Pinch - Szczypać - Szczipat'
Treat - Leczyć - Lieczit'
Caterpillar - Gąsienica - Gusienica
Soot - Sadza - Saża
Change - Zmieniać - Izmieniat'
Alder - Olcha - Olcha
Veal - Cielęcina - Tieliatina
Lard - Smalec - Smalec
Huge - Ogromny - Ogromnyj
Manure - Nawóz - Nawoz
Alike - Podobny - Podobnyj, pochożyj
Plough - Pług, socha - Plug, socha
Precipitate - Osad - Osadok
Task - Zadanie - Zadaća, zadanije
View - Widok - Wid
Moss - Mech - Moch
Mane - Grzywa - Griwa
Crest - Grzebień - Grebień
Rib - żebro - rebro
Whole - Cały - Celyj
Hedgehog - Jeż - Joż
Yoke - Jarzmo - Jarmo
Foam - Piana - Piena
Turnip - Rzepa - Repa
Sunflower - Słonecznik - Podsolnecznik
Eclipse - Zaćmienie - Zatmienije
Hut - Chata, chałupa - Chata, chalupa
Midday - Południe - Poldień
Hoe - Motyka - Motyga
Rake - Grabie - Grabli
Confession - Spowiedź - Ispowied'
Himself - Sam, siebie - Sam, siebie
Patience - Cierpliwość - Terpenie, terpeliwost'
Squeak - Pisk - Pisk
Shine - Blask - Blesk
Oat - Owies - Owios
Feed - Karmić - Kormit'
Stamp - Pieczęć - Pieczat'
Clear - Jasny - Jasnyj
Wet - Mokry - Mokryj
Moisten - Zmoczyć, moczyć - Smoczit', moczit'
Ford - Bród - Brod
Hare - Zając - Zajac
Beans - Fasola - Fasol'
Wept - Plakać - Plakat'
Try - Próbować - Probowat'
Milkmaid - Dojarka - Dojarka
Turnovers - Obroty - Oboroty
Maple - Klon - Klon
Ruddy - Rumiany - Rumianyj
Trough - Koryto - Koryto
Axle - Oś - Os'
Rear - Tył, zadni - Tyl, zadnij
Mace - Buława - Bulawa
Sour - Kwaśny - Kislyj, kwaśenyj
Lick - Lizać - Lizat'
Lizard - Jaszczurka - Jaszczerica
Rick - Stóg - Stog
Cloak - Płaszcz - Plaszcz
Death - śmierć - smiert'
Otter - Wydra - Wydra
Beaver - Bóbr - Bobr
Convex - Wypukły - Wypuklyj
Wash - Umyć, myć - Myt', umyt'
Till - Do - Do
Riddle - Zagadka - Zagadka
Awl - Szydło - Szylo
Sled - Sanki - Sanki, sani
Bream - Leszcz - Leszcz
Great - Wielki - Wielikij
Crane - żuraw - żurawl'
Siskin - Czyżyk - Cziż
Mosquito - Komar - Komar
Nightmare - Koszmar - Koszmar
Cause - Przyczyna - Priczina
Was - Było, Była, Był - Bylo, Byla, Byl 500
Flint - Krzemień - Kremień
Thimble - Naparstek - Napiorstok
Mitten - Rękawica - Rukawica
Carcass - Tusza - Tusza
Shepherd - Pasterz, pastuch - Pastuch, pastyr'
Peace - Pokoj, mir - Pokoj, mir
Ask - Prosić - Prosit'
Cloth - Tkanina, płótno - Tkań, polotno
Sense - Zmysł - Smysl
Kin - Ród - Rod
Cripple - Kaleka - Kaleka
Dry - Suchy - Suchoj
Regiment - Pułk - Polk
Colonel - Pułkownik - Polkownik
Frost - Mróz - Moroz
Other - Inny, drugi - Inoj, drugoj
Talent - Dar - Dar
Infantry - Piechota - Piechota
Puppy - Szczeniak - Szczenok
Will - Wola - Wola
Bake - Piec - Pieć
Stove - Piec - Pieć
Guardianship - Opieka - Opieka
Protection - Ochrona - Ochrana
Cartload - Wóz - Woz
Bellows - Miechy - Miechi
Evaluation - Ocena - Ocenka
Scythe - Kosa - Kosa
Mow - Kosić - Kosit'
Reaper - żniwiarz, żeniec - żniec
Dignity - godność, dostojeństwo - dostoinstwo
Unity - Jedność - Jedinstwo
Rack - Stojak - Stojka
Mean - Oznaczać, znaczyć - Oznaczat', znaczit'
Average - średni - srednij
Fluff - Puch - Puch
Sweat - Pot - Pot
Broom - Miotła - Mietla
Constipation - Zaparcie - Zapor
Magpie - Sroka - Soroka
Cuckoo - Kukułka - Kukuszka
Gloom - Mrok - Mrak
Holy - święty - swiatoj
Fern - Paproć - Paporotnik
Glade - Polana, przesieka - Polana, prosieka
Expensive - Drogi - Dorogoj
Dew - Rosa - Rosa
Skipping rope - Skakanka - Skakalka
Powder - Proszek - Poroszok
Sprinkle - Posypać - Posypat'
Paunch - Brzucho - Brucho
Signature - Podpis - Podpis'
Key - Klucz - Kluć
Familiar - Znajomy - Znakomyj
Sign - Znak - Znak
Alive - żywy - żywoj
Happy - Szczęśliwy - Sczasliwyj
Salt - Sól - Sol'
Prey - Zdobycz - Dobycza
Trench - Okop, rów - Okop, row
Shaft - Wał - Wal
Eggshell - Skorup - Skorlupa
Hawk - Jastrząb - Jastreb
Quail - Przepiórka - Perepiolka
Thaw - Tajanie - Tajanie
Storm - Burza - Buria
Dismantling - Rozbiórka - Razborka
Praise - Pochwała, chwała - Pochwala, chwala
Sunrise - wschód słońca - woschod sonca
Deeply - Głęboko - Gluboko
Fiber - Włókno - Wolokno
Bast - £yko - Lub, lyko
Robbery - Rozbój - Razboj
Mixing - Mieszanie - Smiesziwanie
Sorrel - Szczaw - Szczawel'
Manhole - Właz - Laz
Sunset - zachód słońca - zachod solnca
Hidden - Ukryty - Skrytyj, ukrytyj
Cone - Szyszka - Szyszka
Mind - Rozum - Razum
Reason - Powód - Powod
Prop - Podpierać - Podpierat'
Deluge - Potop - Potop
Plant - Sadzić - Sadit'
Belt - Pas - Pojas
Spider - Pająk - Pauk
Person - Osoba - Osoba
Pass - Przechodzić - Prochodzit'
Moth - Mól - Mol'
Butterfly - Motyl - Babochka, motyliok
Patch - £atać - Latat'
Willow - Wierzba - Iva, wierba
About - O - O
Messenger - Posłaniec - Poslannik, poslaniec
Conduct - Przewodzić - Prowodzit'
Inhale - Wdychać - Wdychat'
Beard - Broda - Boroda
Crucian - Karaś - Karas'
Copper - Miedź - Miedz
Blink - Migać, mrugać - Migat', morgat' 600
Whisper - Szeptać - Szeptat'
Thrush - Drozd - Drozd
Glutonny - Obżarstwo - Obżorstwo
Askew - Krzywo, skośne - Kriwo, koso
Eyelid - Powieka - Wieko
Lynx - Ryś - Rys'
Plump - Pulchny - Puchlyj
Extinguish - Gasić - Gasit', tuszyt'
Hoop - Obręcz - Obrucz
Ivy - Bluszcz - Pluszcz
Warehouse - Magazin, skład - Sklad
Before - Przed - Pered
Firewood - Drwa - Drowa
Estuary - Ujście - Ustje
Guest - Gość - Gost'
Gammer - Baba, staruszka - Baba, staruszka
Male - Samiec - Samiec
Female - Samica, żeński - Samka, żenskij
Crumb - Miękisz - Miakisz
Heron - Czapla - Caplia
Furrow - Bruzda - Borozda
Harrow - Brona - Borona
Ringing - Dzwonienie, dzwon - Zwon
Millet - Proso, jagla - Proso, pszeno
Rub - Trzeć - Teriet'
Porrige - Kasza - Kasza
Tell fortunes- Wróżyć - Worożyt'
Drawing - Rysunek - Risunok
Yeast - Drożdże - Drożży
Dugout - Zemianka - Zemlianka
Suspicion - Podejzrenie - Podozrenije
Sieve - Sito - Sito
Sponge - Gąbka - Gubka
Obvious - Oczywisty - Ocziewidnyj
Candle - świeca, świeczka - swiecza, swieczka
Pillow - Poduszka - Poduszka
Sticky - Lepki, kleisty - Lipkij, klejkij
Stuffy - Duszny - Dusznyj
Tear - Rozerwać - Rwat', razrywat'
Shuttle - Czółenko - Czelnok
Burrow - Nora - Nora
Den - Legowisko - Logowo
Rut - Ruja, koleina - Koleja
Custom - Zwyczaj, obyczaj - Obyczaj
Tongs - Szczypce, kleszcze - Szczipcy, kleszczi
Dergree - Stopień - Stiepień
Spawn - Ikra - Ikra
Both - Obie, oboje - Oba, obie
Difficulty - Trudność - Trudnost'
Roundish - Okrągławy - Okruglyj
Severely - Surowo, strogo - Surowo, strogo
Handfull - Garstka - Gorst', gorstka
Ferry - Prom - Parom
Access - Dostęp - Dostup
Gust - Poryw - Poryw
Cure - Lekarstwo - Lekarstwo
Bathing - Kąpanie się - Kupanie
Udder - Wymię - Wymia
Imagination - Wyobraźnia - Woobrażenije
Pad - Podkładka - Podkladka
Turbid - Mętny - Mutnyj
Stake - Stawka - Stawka
Supervision - Nadzór - Nadzor
Dismissal - Zwolnienie - Uwol'nienije
Debtor - Dłużnik - Dolżnik
Wealth - Bogactwo - Bogactwo
Confirmation - Potwierdzenie - Podtwierżdzenije
Stun - Oszołomić, ogłuszać - Oszelomit', ogluszat'
Booth - Budka - Budka
Bookmark - Zakładka - Zakladka
Smallpox - Ospa - Ospa
Bran - Otręby - Otrubi
Cautious - Ostrożny - Ostorożnyj
Hope - Nadzieja - Nadzieżda
Brush - Szczotka - Szcziotka
Memories - Wspomnienia - Wospominanija
Fidelity - Wierność - Wiernost'
Gut - Jelito, kiszka - Kiszka
Strap - Rzemień - Riemień
Apiary - Pasieka - Pasieka
Catfish - Sum - Som
Bruise - Siniak - Siniak
Wedge - Klin - Klin
Top - Powierzchnia, wierzch - Powierchnost', wierch
Plan - Zamysł - Zamysel
Harness - Uprząż - Upriaż
Stirrups - Strzemiona - Stremiena
Prophet - Prorok - Prorok
Wax - Wosk - Wosk
Groats - Krupa - Krupa
Bridle - Uzda - Uzda, uzdiećka
Wolverine - Rosomak - Rosomacha
Difference - Różnica - Raznica
Evenly - Równomiernie, rowno - Rawnomierno, rowno
Silver - Srebro - Serebro
Bless - Błogosławić - Blagoslowit'
Blizzard - Zamieć, buran - Mietiel', buran
Lush - Bujny - Bujnyj, pyshnyj
Warmer - Grzałka, grejnik - Grelka
Propensity - Skłonność - Sklonnost'
Labours - Trud - Trud
Matchmaker - Swat - Swat, swacha
Cauldron - Kocioł - Kotiol
Duel - Pojedynek - Pojedinok
Beetle - Chrząszcz, żuk - żuk
Nit - Gnida - Gnida
Badge - Znaczek - Znaczok
Strive - Starać się - Starat'sia
Stepfather - Ojczym - Otczim
Income - Dochód - Dochod
Treatment - Leczenie - Leczenije
Skull - Czaszka, czerep - Czerep
Grater - Tarka - Tiorka
Nobody - Nikt - Nikto
Carving - Rzeźba - Riez'ba
Trailer - Przyczepa - Pricep
Song - Piosenka, pieśń - Piesnia, piesenka
Alcove - Nisza - Nisza
Loaf - Bochenek, bułka - Buchanka, bulka
Spike - Kolec, kłos - Kolos
Noise - Hałas, szum - Szum
Quiver - Kołczan - Kolczan
Infection - Zakażenie, zarazić - Zarażenije, zarazit'
Hank - Motek - Motok
Substrate - Podłoże - Podlożka
Lame - Chromy, kulawy - Chromoj
Jay - Sójka - Sojka
Submissive - Pokorny, posłuszny - Pokornyj, poslusznyj
Trembling - Drżenie - Drożan

English - Polish - Russian
Potter - Garncarz - Gonczar
Circle - Krąg - Krug
Sheepfold - Owczarnia - Owcziarnia
Waterfall - Wodospad - Wodopad
Wheelbarrow - Taczka - Taczka
Plunder - Grabież, grabić - Grabioż, grabit'
Plash - Plusk - Plesk
Poll - Głosowanie - Golosowanije
Novel - Powieść - Powiest'
Resurrection - Wskrzeszenie - Woskreszenije
Creak - Skrzypieć, skrzyp, skrzypienie - Skripiet', skrip, skripienije
Flail - Cep - Cep
Wise - Mądry - Mudryj
Ash - Jesion, jasień (?) - Jasień
Mold - Pleśń - Plesień
Conductor - Przewodnik - Prowodnik
Devour - Pożerać - Pożyrat'
Degenerate - Zwyrodnialec, wyrodek - Wyrodok
Clairvoyant - Jasnowidz - Jasnowidec
Acer pseudoplatanus - Jawor - Jawor
Formidable - Grozny - Groznyj
Birch-rod - Rózga - Rozga
Order - Porządek - Poriadok
Hump - Garb - Gorb
Greeting - Pokłon - Poklon
Doze - Drzemać - Driemat'
Snore - Chrapanie - Chrap, Chrapienije
Chase - Pościg, pogoń - Pogońa
Spread - Rozprzestrzeniać się - Rasprostraniat'
Screening - Odsiew - Otsiew
Help - Pomogać - Pomogat'
Hauberk - Kolczuga - Kolczuga
Governor - Wojewoda - Wojewoda
Inn - Karczma - Korczma
Cornfield - Niwa - Niwa
Retinue - świta - swita
Wipe - Wytierać - Wytirat'
Stump - Pieniek, pień - Pień, pieniok
Loop - Pętla - Pietla
Gnaw - Gryźć - Gryzt'
Stripe - Naszywka - Naszywka
Barefooted - Bosy, bosonogi - Bosoj, bosonogij
Seam - Szew - Szow
Past - Mimo - Mimo
Upheaval - Przewrót - Pereworot
Lithe - Gibki - Gibkij
Aurochs - żubr - zubr
Prostrution - Występ - Wystup
Sinapis - Gorczyca - Gorczica
Hordeum - Jęczmień - Jaćmień
Lickerish - £akomy - £akomyj
Nanny - Niania, niańka - Niania, niańka
Subject - Przedmiot - Priedmiet
Appearance - Pojawienie się - Pojawlienije
Patterns - Wzory - Uzory
His - Jego - Jego
Rustle - Szelest - Szelest
Exitation - Wzbudzenie - Wozbużdzenije
Tie - Zawiązać, powiązać, - Zawiazat', powiazat'
Blockhead - Bałwan - Bolwan
Wave - Machać - Machat'
Wear - Nosić - Nosit'
Pernach - Piernacz - Piernacz
Contribution - Wkład - Wklad
Merit - Zasługa - Zasluga
Slop - Pomyje - Pomoi
Limited - Ograniczony - Ogranićenyj
Gaze - Wzrok - Wzor
Bowstring - Cięciwa - Tietiwa
Plane - Strugać - Strogat'
Plain - Równina - Rawnina
Lowland - Nizina - Nizina
Patty - Pierożek - Pirożok
Eschar - Strup - Strup
Delation - Donos - Donos
Knead - Miesić - Miesit'
Watchman - Stróż, strażnik - Storoż, strażnik
Becon - Kiwać - Kiwat'
Shake - Wstrząs - Wstriaska
Earthquake - trzęsienie ziemi - ziemlietriasienie
Divine - Boży - Bożyj
Chiftain - Wódz - Wożd'
Regard - Wzgląd - Wzgliad
Rubus chamaemorus - Malina moroszka - Moroszka
Lingonberry - Borówka brusznica - Brusnika
Torrent - Potok - Potok
Influx - Napływ - Naplyw
Bellyful - Sytość - Sytost'
Stasis - Zastój - Zastoj
Plica - Kołtun - Koltun
Golden eagle - Berkut - Berkut
Solution - Roztwór - Rastwor
Separation - Rozdzielenie - Razdzielenije
Plunge - Pogrążać - Pogrużat'
Bottling - Rozlew - Razliw
Envy - Zazdrość, zawiść - Zawist'
Gift - Podarunek, podarek - Podarok
Tribute - Dań - Dań
Cage - Klatka - Klietka
Turgid - Napuszony, napuszczony - Napyszczenyj
Caulk - Konopacić - Konopatit'
Denouement - Rozwiązanie - Razwiazka
Peek out - Wyglądać - Wygliadywat'
Puff - Kłąb dymu - Klub dyma
Yawn - Ziewać - Ziewat'
Armillaria - Opieńka - Opienki
Suillus - Maślak - Maslionok
Boletus - Borowik - Borowik
Lusty - Krzepki - Kriepkij
Bully - Zabijaka - Zabijaka
Hurried - Pośpieszny - Pospiesznyj
Explanation - Wyjaśnienie, objaśnienie - Objasnienije
Anoint - Pomazać - Pomazat'
Outspread - Rozprostarty - Rasprostiortyj
Persistent - Uporczywy - Upornyj
Infringement - Naruszenie - Naruszenije
Recognition - Uznanie, przyznanie - Priznanije
Stale - Czerstwy, nieświeży - Czorstwyj, nieswieżyj
Insurgent - Powstaniec - Powstaniec
Frigid - Chłodny - Cholodnyj
Wake - Budzić - Budzit'
Tart - Cierpki - Tierpkij
Representative - Przedstawiciel - Priedstawitiel'
Confess repentantly - Kajać się - Kajat'sia
Leech - Pijawka - Pijawka
Sable - Sobole - Sobol'
Thread - Nić, nitka - Nit', nitka
Participant - Uczestnik - Uczastnik
Recently - Niedawno - Niedawno
Measure - Miara, mierzyć - Miera, mierit'
Elefant - Słoń - Slon
Magpie - Sroka - Soroka
Birch - Brzoza - Bierioza
Plowshare - Lemiesz - Lemiech
Stingy - Skąpy - Skupoj
Heap - Kupa - Kuća
Walk - Chodzić piechotą - Chodzit'
Gait - Chód - Pochodka
Him - Jego, jemu - Jego, jemu
Magnate - Wielmoża - Wielmoża
Fetus - Płód - Plod
Give birth to - Rodzić - Rodzit'
Stand up - Wstać - Wstat', wstawat'
Tear up - Wyrwać - Wyrwat'
Litter - Pomiot - Pomiot
Comprehend - Zrozumieć, rozumieć - urazumiet'
Fabaceae - Bobowate - Bobowyje
Wart - Brodawka - Borodawka
Hanger - Wieszak - Wieszalka
Peg - Kołek - Kolok, kolyszek
Common kestrel - Pustułka -Pustielga
Seeing - Widzenie - Widzienije
Court - Sąd - Sud
Yard - Podwórze - Dwor
Month - Miesiąc - Miesiac
Hydrogen - Wodór - Wodorod
Valiant - Chrobry - Chrabryj
Replacement - Zamiana - Zamiena
Lice - Wszy - Wszy
Nit - Gnida - Gnida
Given - Dany - Dannyj
Crazy - Szałony - Szalnoj
Tedious - Nudny - Nudnyj
Over - Nad - Nad
Love - Lubić - Lubit'
Face - Lico - Lico
Brother - Brat - Brat
Father - Ojciec - Otiec
Weaved - Plecione, spleciony - Pletionyj
Bay - Gniady - Gniedoj
Unleavened - Przaśny - Priesnyj
Swarthy - Smagły, śniady - Smuglyj
Injection - Wtrysk, wtryskivanie - Wprysk, wpryskivanije
Birdie - Ptaszyna, ptaszka, ptaka - Ptaszka, ptićka, ptacha
Attack - Napadać - Napadat'
Joint (anatomy) - Staw - Sustaw
Scurrilous - Grubiański - Grubyj
Alliance - Sojusz - Sojuz
Promice - Obiecać - Obieszczat'
Authority - Włada - Wlast'
Embrace - Objąć - Obniat', objat'
Power - Moc - Moszcz
Indication - Wskazanie - Ukazanije
Marten - Kuna - Kunica
Gate - Wrota - Worota
Fist - Pięść, kułak - Kulak
Multitude - Mnóstwo, mnogość - Mnożestwo, mnogo
Bounce - Odskok - Otskok
Drive - Jechać, jezdić - Jechat', jezdit'
Grindstone - Toczydło - Toczilo
Take away - Zabierać - Zabierat'
Stick - Pałka - Palka
Salutation - Pozdrowienie, przywitanie - Pozdrawlienije, priwietstwije
Mood - Nastrój - Nastrojenije
Abundance - Dostatek - Dostatok
Ravine - Jar - Jar
Rod - Pręt - Prut
Vault - Sklepienie - Sklep
Slope - Skłon - Sklon
Cavern - Pieczara - Pieszczera
Bastard - Swolocz - Swolocz
Loss - Strata, utrata - Utrata
Regret - -al - -al
Powerty - Ubostwo - Uboźestwo
Sweeping - Ogólny - Ogulnyj

English - Polish - Russian archaic
Breast - Pierś - Piersi
Bench - £awka - Lawka
Forehead - Czoło - Czelo
Lips - Usta - Usta
Eye - Oko - Oko
Riverbank - Brzieg - Brieg
Know - Wiedzieć - Wiedziet'
Mite - Grosz - Grosz
Father - Tata - Tiatia
Punishment - Kara - Kara
Died - Zginel - Sginul
Hero - Bohater - Bogatyr'
Nice - ładny - ladnyj
Better - Lepszy - Lepszyj
Pupil - -renica - Zenica
Because - Bo - Ibo
As - Jak - Jako
Toung - Mowa - Molwa
Red - Czerwony - Czerwonnyj
Fount - Krynica - Krinica
Forest - Bór - Bor
Village - Wieś - Wies'
Squad - Drużyna - Drużyna
Trousers - Portki - Portki
Taxes - Podatki - Podati
Life - -ycie, żywot - -ytije, żywot
Palm - Dłoń - Dlań

Words with a similar meaning:

English - Polish___ English - Russian

Time - Czas___ Hour - Czas
Hog - Wieprz___ Wildboar - Wiepr'
Rye - żyto___ Corn - żyto
Ponder - Dumać___ Think - Dumat'
Fruit - Owoc___ Vegetable - Owoszcz
Insect - Owad___ Botfly - Owod
Smith - Kowal___ Forge - Kowat'
Owner - Właściciel___Lord - Wlastitiel
Require - Wymagać___Extort - Wymagat'
Benefit - Korzyść___Lucre - Koryst'
Pressure - Nacisk___Onslaught - Natisk
Authority - Wlada___Owner - Wladieliec
Wulkan - | 3,243
20 May 2015 #62
There are a lot of mistakes in your vocabulary.
Veles - | 201
20 May 2015 #63
Yes. Although it is natural that Slavic languages share similarities, nothing special. ;)
Ziemowit 14 | 4,412
20 May 2015 #65
And what is "gołodupiec" in English and in Russian?
OP Vlad1234 18 | 1,046
20 May 2015 #66
Depends on meaning could be a variants:
In Russian
1) A guy without money - "golodraniec"
2) A guy without pants - "golozadyj"
In English
"A deadbeat" , " a ragamuffin" .
I will not search for more vulgar expressions.

Polish_herb

Ukraine_herb

Belarus
Veles - | 201
20 May 2015 #67
What "Yes"?

Mistakes in vocabulary "yes".
OP Vlad1234 18 | 1,046
20 May 2015 #68
"Mistakes in vocabulary"

Why not to list them all, if you intend to prove it?
Lyzko 41 | 8,862
20 May 2015 #69
Hardly necessary, Vlad. Only one or two examples would suffice nicely:-)
Polonius3 1,000 | 12,446
20 May 2015 #70
Vlad, very interesting indeed. Did you compile all these words yourself or get them off some database? Whatever the case, it took lots of compiling. There are also many faux amis in Polish and Russian. One could choose words that are completely different in the two languages such as the words for bed, tie (worn round the neck by men), chill/cold, lips and many more.
OP Vlad1234 18 | 1,046
20 May 2015 #71
Vlad, very interesting indeed. Did you compile all these words yourself or get them off some database? Whatever the case, it took lots of compiling.

I compiled them myself. Didn't use any database. I used Google translate to verify Polish words and their meanings and other sources such as wikipedia. It wasn't difficult. Being native Russian speaker I could often predict which words could have common origins and not borrowed from non-Slavic languages. Also I read Polish texts and could have imagination about similarities. So I just take some Russian word and verify its Polish counterparts and cognates. Also I often verified etymology of Russian words, their Protoslavic and old Slavic origins and which Polish words also have the same roots. I think to create database in which Old Slavic roots of these words will be shown as well.

I do not claim all words I compiled have ancient common roots. For example samolot or kukurydza. However somolot is comiled from two ancient Slavic words "sam" i "latac" or "letat". Protoslavic - *letěti. Old Slavic - лєтѣти. Etc.
Wulkan - | 3,243
20 May 2015 #72
Why not to list them all

All of them? Do you really thing I have nothing to do in my spare time? but you continue to use google translate hoping it works well...
OP Vlad1234 18 | 1,046
20 May 2015 #73
All of them? Do you really thing I have nothing to do in my spare time?

Yes, definitely not studying languages...

but you continue to use google translate hoping it works well...

I do not claim it always does but mostly yes. It seems somebody modifies it just on the run. For example not too long ago it mentioned a word ''lico'' as a Polish variant of face and not anymore. However some sources claim that there is a word ''lice'' in Polish which means cheek or face. So, I would be really glad to see an ultimate version of Polish dictionary in Google translate... Desirably it also have to mark which words are Polish modern and which are archaic or out of use.

Though I understand that some Poles would want to rid of those words in their vocabulary which are similar to Russian...
Lyzko 41 | 8,862
20 May 2015 #74
As with certain modern languages, related word stock often retains a slightly different, i.e. perhaps more formal, caste in some cases, or even an old-fashioned ring, c.f. Polish "mówić" vs. Ukrainian "mowit" etc...
Wulkan - | 3,243
21 May 2015 #75
definitely not studying languages

Definitely not from google translate
Lyzko 41 | 8,862
21 May 2015 #76
Another example may be "gwara" = dialect in Polish/"gwar" = noisy, distracting speaking vs. "govorit", the standard Russian word for "speak":-)
OP Vlad1234 18 | 1,046
21 May 2015 #77
From Proto-Slavic *govoriti, from Proto-Indo-European *gow(H)- ("to call, cry").
en.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C#Etymology

One could choose words that are completely different in the two languages such as the words for bed, tie (worn round the neck by men), chill/cold, lips and many more

English - Polish - Russian
Bed - łóżko, łoże - Loże (archaic)
Lips - Usta - Usta (archaic)
Frost - Mróz - Moroz
Chill - Chłód - Cholod
Tie - Was borrowed from what languages?
Lyzko 41 | 8,862
21 May 2015 #78
Polish "lody" = ice-cream vs. Russian marazhenie(??) = ice-cream cf. "mrózić" (Pol.) to freeze......
"Mrózenie" = freezing (as a noun, NOTHING to do with ice-creamLOL)
OP Vlad1234 18 | 1,046
21 May 2015 #79
Please, study Russian first. Ice cream in Russian is ''morożennoje''. Due to reduced unstressed vocal it may sound like ''marożennoje''. Word ''lody'' would be understood by a Russian like ''icicles". Not to distant from ''ice cream''...
Lyzko 41 | 8,862
21 May 2015 #80
You see, Vlad! Point proven:-)

Apologies for the faulty orthography. Unlike you, I don't always have a google translate at the ready twenty-four-sevenLOL

A common pattern difference between Polish and Russian, is precisely this "added" vowel such as "m[o]r." vs. "mr....", g[o]lodny" vs. "głodny" etc...

...Polish "sklep" (standard word for "shop"/"store") vs. Russian "sklep" (a sort of dirty cellar or room, scarcely a boutique and similar establishment :-))

The list is indeed a long one!
lol
OP Vlad1234 18 | 1,046
22 May 2015 #81
Which list? There was no Polish word ''sklep'' in my list. There is word ''Sklepienie'' which means vault. Is it wrong? Do not make me laugh. If there would be many mistakes they and you would already list them all immediately.
Lyzko 41 | 8,862
22 May 2015 #82
I'm merely speaking in general, Vlad! The "list" to which I was referring is in the abstract:-) Odd that you didn't pick up on it. Other than that, your English is rather good.
OP Vlad1234 18 | 1,046
22 May 2015 #83
Other than that, your English is rather good.

Thanks, but you overestimate. My largest problem with languages is pronunciation. English is a hard one. But doesn't go in comparison to French which is by far more difficult. However in private conversation I have no more problems. Listening to radio or TV (not loud enough) could be challenging. Polish pronounce is difficult either. What is your native language? Are you a Sorb? There is a "Krabat" novel in which one of the guys (a Sorb) got name Lyzko. It is based on Wendish legend.

en.wikipedia.org/wiki/Krabat
And your nickname?
Lyzko 41 | 8,862
22 May 2015 #84
A Sorb?? Scarcely! Nor a Serb, nor any Slav, in fact. I'm a bilingual US-born and raised German bilingual:-)
DominicB - | 2,709
22 May 2015 #85
Tie - Was borrowed from what languages?

This one is actually quite interesting. The Polish word "kravat" is borrowed from French "cravat", which is a poorly-formed Frenchified form of the Croatian word for Croatia. Apparently, some Croatian mercenaries serving in France in the seventeenth century wore distinctive neck scarves that caught the eye of the Frenchmen of the time, who introduced it into their fashion repertoire. It eventually evolved into the necktie we know today, as well as what is now known in English as the cravat.
OP Vlad1234 18 | 1,046
22 May 2015 #86
Then what about your user name? Lyżko is a common Slavic family name (including Russian, Ukrainian).
Lyzko 41 | 8,862
22 May 2015 #87
Vlad, "łyżka" simply means "spoon", "łyżkO" would be the (non-existent) Vocative Case:-)
LOL

I mean, I guess "łyżko" would be conceivable in Polish, merely unusual, to downright odd! Imagine for example in English calling out "O' spoon!!" People would think that rather weird, I'd expect:-)

Then again, Polish also has the possible (yet unused) neuter forms of the first person in the past tense "Ja byłom..." . presumably if a child were speaking. A shame noone's ever been able to test out that theoryLOL
OP Vlad1234 18 | 1,046
22 May 2015 #88
Wow! That's quite a list! Incidentally, the normal word in Russian for horse is łoszad' and for dog -- sobaka.

If you want to specify a sex of an animal you never should tell ''loszad'' or ''sobaka'' if this is a male. Only ''koń'' or ''pios''. Loszad' and sobaka stand for a female or neutral sex only.
Polonius3 1,000 | 12,446
22 May 2015 #89
Names of tools are common Polish surnames: £opata, Kosa, Piła, etc. so why not £yżka. If someone was called that, some one else might say: "£opato, ruszaj się" so why not £yżko. Some 30 people in Poland sign themselves £yżka.
Crow 160 | 9,400
22 May 2015 #90
£opata, Kosa, Piła,

Absolutely same words in Serbian, too. Also, `Pila` is same as `Testera`. Synonyms.


Home / Language / Slavic languages words similarities with Polish
BoldItalic [quote]
 
To post as Guest, enter a temporary username or login and post as a member.