The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Home / Language  % width posts: 3

Check my Polish please (70 words approx)


InWroclaw 89 | 1,911
31 Aug 2013 #1
If anyone could check my Polish here and correct as necessary, thank you (original English below)

Ze względu na hałas, jak omówiono (patrz list administracji dołączone do dokumentacji) Teraz muszę zawiadomić, że będę zakończenia najmu i opuszczenie do końca miesiąca. Przekażę wam odczyty liczników, a w swojej najbliższej wygody prosimy o przesłanie końcowe sprawozdanie do zapłaty lub potrącić z kaucji.

Rada Otrzymałem sugeruje postępowanie sądowe zajęłoby zbyt długo przetwarza i brak snu i uszkodzenia mojej pracy i rutyny nie może czekać kilka miesięcy. Mam nadzieję, że to zrozumiesz.


original English
Due to the noise as discussed (please see administration letter attached for your records) I must now give notice that I will end the tenancy and vacate by the end of the month. I will forward meter readings to you, and at your earliest convenience please send me the final accounts to pay or deduct from the security deposit.

The advice I have received suggests a court action would take too long to process, and the lack of sleep and damage to my work and routine cannot wait several months. I hope you will understand.
Zazulka 3 | 129
31 Aug 2013 #2
W związku z problemem hałasu, jak wcześniej było dyskutowane (list od Administracji załączony do dokumentacji), zawiadamiam, że jestem zmuszony zakończyc umowę najmu mieszkania i opuszczam je do końca miesiąca. Przekażę Wam odczyty liczników i proszę o jak najszybsze przesłanie końcowego rozliczenia z kwotą do zapłaty lub potrącenia z kaucji.

Ponieważ rada, którą otrzymałem sugeruje, że postępowanie sądowe zajęłoby długi czas, nie jestem w stanie przez następnych wiele miesięcy ciepieć na notoryczny brak snu i zaniedbywać mają pracę i codzienne obowiązki. Dziekuję za zrozumienie.
OP InWroclaw 89 | 1,911
31 Aug 2013 #3
That was very quick, thank you so much, Zazulka

:o)


Home / Language / Check my Polish please (70 words approx)